ضرورت ریشه یابی موانع موجود در راستای پیاده شدن اخلاق دانشجویی
مسئول سابق ستاد پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی مرکز مدیریت حوزه علمیه مطرح کرد:

ضرورت ریشه یابی موانع موجود در راستای پیاده شدن اخلاق دانشجویی

وحدتی آراسته : با ریشه یابی موانع موجود در راستای پیاده شدن اخلاق دانشجویی در دانشگاه‌ها باید گفت نظام آموزشی، تربیتی و فرهنگی در دانشگاه‌ها باید با یک اراده قوی و نگاهی دلسوزانه وارد میدان شوند.

مسئول سابق ستاد پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی مرکز مدیریت حوزه علمیه مطرح کرد:
ضرورت ریشه یابی موانع موجود در راستای پیاده شدن اخلاق دانشجویی

وحدتی آراسته : با ریشه یابی موانع موجود در راستای پیاده شدن اخلاق دانشجویی در دانشگاه‌ها باید گفت نظام آموزشی، تربیتی و فرهنگی در دانشگاه‌ها باید با یک اراده قوی و نگاهی دلسوزانه وارد میدان شوند.

ادامه اخبار